Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,z.s.

Služba

Zařízení poskytovatele

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,z.s.
Okružní 20, Bruntál 79201

Kontakty

telefon: 777 479 481
e-mail: bruntal-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz

Vedoucí zařízení

Lenka Štěpaníková

Název poskytovatele

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Adresa poskytovatele

Okružní 20, Bruntál 79201

Komu je služba určena

Senioři
Osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie

Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Ostatní informace

Cílem a základním smyslem tohoto projektu z hlediska klientů je:

  • prolamovat uzavřenost a společenskou izolaci těžce zrakově postižených osob a vyvádět je z ní, zlepšovat psychický stav klientů, což je podmínkou pro odstraňování jejich společenské izolace i pro jejich normální a správné fungování v běžných životních situacích;
  • názorně na příkladu osob stejného postižení, s nimiž se klienti setkávají, ukazovat možnosti zvládání jednotlivých dovedností, motivace osobním příkladem zkušenějších;
  • zvyšovat úroveň dovedností, které těžce zrakově postižení klienti již získali v procesu sociální rehabilitace a vlastní praxí, a tím snižovat míru jejich závislosti na pomoci jiných osob;
  • všestranně podporovat a stimulovat klienty s těžkým zrakovým postižením k překonávání negativních důsledků jejich handicapu;
  • napomáhat účelnému a prospěšnému využívání volného času klienta
  • tím vším napomáhat těžce zrakově postiženým lidem i jejich okolí akceptovat jejich zdravotní stav, vyrovnat se s ním a hlavně opětovně najít cestu k aktivnímu přístupu k životu;

Projekt skýtá široké možnosti nejrůznějších aktivit. Lze tam zahrnout i mnohé z aktivizačních služeb, které uvádím níže, úplně dole pak několik nápadů na rozšíření činnosti z aktivit různých odboček.

Služba je uživateli poskytována jednak přímo na pracovišti Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo v terénu, podle potřeb uživatele. Na pracovišti Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR jsou ambulantně realizovány výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické programy, zaměřené na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci zrakové nedostatečnosti. Rozvoj manuální zručnosti a jemné motoriky – keramika, výrobky z proutí a nejrůznější ruční práce jako je pletení, jednoduché šití, kutilství, pěstování pokojových květin, šachy. Procvičuje se zároveň také orientace a prostorová představivost, trénink citlivosti hmatu– Braillovo slepecké písmo, reliéfní obrázky, orientace v tyflografických pláncích a mapách. Udržení a rozvoj dovedností souvisejících se sebeobsluhou: vaření, pečení. Výměna zkušeností osob se srovnatelným stupněm zrakového postižení je motivací osobním příkladem zručnějších a zkušenějších. Důležité místo zaujímají pohybové aktivity,což je pochopitelné s ohledem na výrazně omezené možnosti pohybu u osob s těžkým zrakovým postižením. Např. ani rychlá chůze není pro nevidomého bez průvodce dostupnou formou pohybu. S ohledem na osobní bezpečnost je pohyb většiny nevidomých pomalejší než u srovnatelného vzorku běžné populace. Tento nedostatek přirozeného pohybu je třeba kompenzovat organizovanými pohybovými aktivitami: cvičení jógy, posilovna, spinning, plavání aj. Veškeré tyto aktivity přispívají ke zlepšení fyzické kondice a v konečných důsledcích mají pozitivní dopad na bezpečnost samostatného pohybu především nevidomých osob.

Organizujeme činnosti vedoucí k zvýšení mentální úrovně uživatele, k rozvoji jeho duševního potenciálu, což příznivě ovlivňuje míru integrace do většinové společnosti. Jsou to kurzy rétoriky, diskusní fóra – trénink komunikačních dovedností jako prevence sociální izolace. Zážitkové akce, jejichž cílem je zprostředkovat nevidomým zkušenosti, které jsou pro „zdravou“ populaci běžnou realitou: např. filmové kluby – tzv. komentované filmy se speciálním slovním komentářem pro nevidomé, výstavy přizpůsobené možnostem vnímání nevidomých, možnost hmatového kontaktu s exponáty, „koncert-beseda“ – poslech hudby různých žánrů s následnou besedou o vyslechnutých skladbách, které pomáhají rozvoji emocionální stránky osobnosti, schopnosti vyjádřit verbálně své pocity. Dále jsou to kulturní aktivity, recitace, výtvarné techniky – modelování aj. Besedy se zástupci místních institucí a samosprávných orgánů přispějí ke snížení informačního deficitu způsobeného zrakovým handicapem a napomohou ke zvýšení míry začlenění uživatelů do společenského dění v místě jejich bydliště. Cílem je dosáhnout aktivního zapojení osob se zrakovým postižením do společenského života v jejich regionu. Individuální kurzy psaní na kancelářském stroji nebo na počítačové klávesnici budou realizovány jako nezbytná součást přípravy k obsluze počítače, který výrazně rozšiřuje možnosti získávání informací a usnadňuje především písemnou komunikaci. Budou realizovány jazykové kurzy, které rozšiřují možnosti verbální komunikace a skýtají nevidomému člověku širší možnosti interpersonálních kontaktů. Speciální kurzy, konkrétně výuka na počítači, psaní na kancelářském stroji a další dovednosti,  se budou zajišťovat od speciálních pracovišť Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – Tyflocentra a Tyfloservisy.

Terénní forma poskytování služby je realizována především v případě zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím. Pracovník učí uživatele vhodně reagovat v každodenních situacích jako je cestování, spolupráce v kolektivu, jednání na úřadech, aby byl příště schopen tyto situace řešit samostatně. Důraz též bude kladen na upevňování dovedností získaných v kurzech sociální rehabilitace, což jsou turistické a poznávací vycházky – chůze s průvodcem v terénu, samostatný pohyb s použitím bílé hole, při poznávacích vycházkách prohlubování znalostí z oblasti historie a architektury obce i širšího okolí.

Jedním ze základních kroků je účast na rekondičních pobytech odbočky a rovněž důležitým faktorem ve vzdělávání a obohacení svých znalostí jsou poznávací zájezdy, které jsou hlavně zaměřeny pro těžce zrakově postižené.

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Thank you, Wonderful stuff! cheap essay writing services free essay writing service college essays writing

Počet hvězd: Hodnocení:

Reliable posts. Kudos! music essay writing essay writing service quick top essay writing services canada

Počet hvězd: Hodnocení:

Regards, I enjoy this! write my college paper for me fake essay writer write my essay today reviews

Počet hvězd: Hodnocení:

Thanks a lot! Valuable stuff! write my college essays write my essay for me free write my essay for me

Počet hvězd: Hodnocení:

Whoa a good deal of fantastic information. casino games free online live blackjack online casino casino games online real money