Změna velikosti textu:   A  A  A

Vážení spoluobčané, hlavním cílem tohoto elektronického katalogu je zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb města Bruntál. Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní i terénní. V níže uvedeném vyhledávání dle filtru můžete konkretizovat své požadavky. V případě, že nenaleznete vhodné řešení, kontaktujte sociální pracovnici odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb - viz kontakty.

VYHLEDÁVÁNÍ DLE FILTRU

CÍLOVÁ SKUPINA:

Nerozhoduje... Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Imigranti a azylanti Oběti domácího násilí Oběti obchodu s lidmi Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách či chování Osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby s jiným zdravotním postižením Osoby s kombinovaným postižením Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby se sluchovým postižením Osoby se zrakovým postižením Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou rizikovým způsobem života jiné osoby ohroženy Pachatelé trestné činnosti Rodiny s dítětem/s dětmi Senioři Pěstouni Osoby v krizových situacích Žadatelé o náhradní rodinnou péči Osoby komerčně zneužívané Menšiny Osoby se zdravotním postižením Děti a mládež ve věku od 12 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Děti a mládež ve věku od 0 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Osoby se zdravotním postižením od 50 let Osoby starší 50 let se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení do té míry, že jejich situace vyžaduje pravidelnou 24 hodinovou pomoc druhé osoby Osobám starším 65 let se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku do té míry, že jejich situace vyžaduje pravidelnou 24 hodinovou pomoc druhé osoby Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou. Děti a mládež ve věku od 9 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Etnické menšiny
VĚK:

Nerozhoduje... Děti předškolního věku (1 – 6 let) Děti kojeneckého věku (do 1 roku) Starší děti (11 – 15 let) Dorost (16 – 18 let) Dospělí (27 – 64 let) Mladší senioři (65 – 80 let) Starší senioři (nad 80 let) Bez omezení věku Mladší děti (7 – 10 let) Dospělí (50 let a více) Senioři (od 65 let) Dospělí (od 27 let) Rodiny s dětmi (0 – 18 let) Dospělí (od 18 let) Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 7 let věku dítěte Mladí dospělí (19 – 26 let) Starší děti (9-15 let) Děti, mládež a mladí dospělí (6 - 26 let)
POTŘEBA:

Nerozhoduje... Získání informace Nedostatek financí Volný čas Péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby Chod domácnosti Riziko ztráty bydlení Ztráta nebo absence bydlení Nejisté nebo neadekvátní bydlení Vzdělávání Rekvalifikace Chráněné dílny Ztráta zaměstnání Dlouhodobá nezaměstnanost Zadlužení Exekuce Závislost na alkoholu Závislost na drogách Gamblerství Domácí násilí Záškoláctví Zdravotní postižení nebo duševní onemocnění Zanedbávání Týrání nebo zneužívání dětí Výchovné problémy dětí Vztahové problémy v rodině, které vedou k ohrožení dětí Pobyt dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy Omezení svéprávnosti Neorganizovaný způsob života dětí a mládeže Poskytování placených sexuálních služeb Páchání trestné činnosti Ohrožení trestnou činností jiných osob
SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Nerozhoduje... Odborné sociální poradenství Služby sociální péče Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Služby sociální prevence Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace
Zobrazit vše